زمین

<p class="Yekan">زمین به محلی که درون آن هیچ گونه بنایی احداث نشده باشد گفته می شود زمینها دارای کاربری های مختلفی می باشند . زمین ممکن است بر اساس نوع محل ویژگی های متغیری داشته باشد. بعنوان مثال در ارتفاعات امکان دارد تپه گونه باشد و یا بر اثر فرسایش پستی و بلندی داشته باشد.</p>

بر اساس:  

مقایسه املاک

مقایسه
شما فقط می توانید 4 ویژگی را مقایسه کنید ، هر ویژگی جدید اضافه شده جایگزین ویژگی اول از مقایسه خواهد شد.