جنگلی

جنگلی به تمامی زمین هایی که سمت کوه از جاده اصلی قرار دارند ، زمین های سمت جنگل یا جنگلی نام گذاری می شود.

بر اساس:  

مقایسه املاک

مقایسه
شما فقط می توانید 4 ویژگی را مقایسه کنید ، هر ویژگی جدید اضافه شده جایگزین ویژگی اول از مقایسه خواهد شد.